Vilkår og betingelser for bruk

Vilkår og betingelser for bruk

LES NØYE IGJENNOM DISSE VILKÅR OG BETINGELSER
VED Å GÅ INN PÅ DETTE NETTSTEDET VEDGÅR DU AT DU HAR LEST DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK OG AT DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I Å OVERHOLDE DISSE.
Denne websiden drives av Amgen AB Norsk Avdeling AV.
Denne avtalen om vilkår og betingelser for bruk (denne “Avtalen”) beskriver vilkår og betingelser som gjelder for din bruk av alle nettsteder som tilhører Amgen (Europe) GmbH og/eller dets datterselskaper (kollektivt "Amgen") eller Amgens fellesmerkede nettsteder. Dersom du ikke godtar vilkår og betingelser i denne Avtalen, skal du ikke bruke nettstedet. Din bruk av visse sider eller tjenester på innenfor dette nettstedet kan være gjenstand for ytterligere vilkår og bestemmelser der du må gi ditt samtykke før du får innvilget tilgang.
Amgen kan når som helst revidere eller modifisere denne Avtalen eller tilføye nye betingelser for bruk av dette nettstedet. Slike endringer, revisjoner eller modifikasjoner skal være umiddelbart være gyldige når du mottar varsel som kan gis på alle måter, inkludert uten begrensning til at de legges ut på nettstedet eller varsles via e-post. Enhver bruk av nettstedet av deg eller slikt varsel skal anses som samtykke av slike endringer, revisjoner og modifikasjoner. Amgen kan når som helst modifisere sine tjenester.
DETTE NETTSTEDET GIR IKKE MEDISINSKE RÅD ELLER RÅD OM PROFESJONELLE TJENESTER.
Innholdet på dette nettstedet er ment som en generell informasjonsressurs med tanke på emnet som dekkes og blir gitt kun” SOM DET ER” eller “SOM TILGJENGELIG”. Du må gjerne bekrefte informasjonen i denne avtalen fra andre kilder og gjennomgår informasjonen nøye med legen din. Amgen er ikke engasjert i å gi medisinske eller lignende profesjonelle tjenester via dette nettstedet, og informasjonen som blir gitt er ikke ment å skulle erstatte medisinske råd som skal gis av lege. Dersom du ønsker eller trenger slike tjenester eller råd, bør du konsultere en lege. Du skal ikke fortolke Amgens publisering av dette innholdet som en støtte fra Amgen til de synspunkter som uttrykkes heri eller som garanti for noen strategi, anbefaling, behandling, handling eller bruk av medikament eller preparat gitt av forfatteren av innholdet.
Bruksområde
Amgen inviterer deg til å se, bruke og laste ned en enkelt kopi av dette nettstedet til din informative, personlige, ikke-kommersielle bruk. Unntatt som oppgitt annensteds på denne siden, skal ingen del av innholdet eller programvaren på dette nettstedet kopieres, nedlastes eller oppbevares på lagringssystemer for andre formål, og heller ikke videresendes for noen formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Amgen.
Du samtykker i å handle i overensstemmelse med gjeldende lovverk og ikke forårsake skade eller forstyrrelser av dette nettstedet. Du er innforstått med at Amgen kan avslutte, endre eller begrense din bruk av dette nettstedet uansett årsak uten foregående varsel.
Dette nettstedet er kun for bruk av beboere i Europa. Ved å bruke dette nettstedet vedgår du at du er minst atten (18) år gammel og bor i Europa.
Ingen garantier
ALT INNHOLD PÅ DETTE NETTSTEDET BLIR GITT SOM” SOM DET ER” ELLER “SOM TILGJENGELIG” UTEN NOEN GARANTIER AV NOE SLAG, HVERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN IMPLISERTE GARANTIER FOR SALGBARHET, TILSTAND FOR ET SPESIELT FORMÅL, NØYAKTIGHET ELLER UKRENKELIGHET. AMGEN GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, SIRKULASJON ELLER PÅLITELIGHET AV NOEN INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG PÅ DETTE NETTSTEDET DU ER SELV ANSVARLIG FOR VERIFISERING AV ENHVER OPPLYSNING FØR DU KAN STOLE PÅ DEN. BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET OG INNHOLDET SOM ER TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. AMGEN GIR INGEN GARANTIER FOR AT BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT OG FEILFRITT. DU ER SELV ANSVARIG FOR Å TREFFE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR Å SIKRE AT ETHVERT INNHOLD DU INNHENTER FRA NETTSTEDET ER VIRUSFRITT.
Ansvarsbegrensning
BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET OG INNHOLDET PÅ NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. AMGEN FRASIER SEG SPESIFIKT ETHVERT ANSVAR, ENTEN BASERT I KONTRAKT, SKADESERSTATNING, DIREKTE ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIKTET, FØLGELIG ELLER SPESIELL SKADE SOM OPPSTÅR FRA ELLER PÅ NOEN MÅTE ER FORBUNDET MED TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSTEDET, SELV OM AMGEN ER ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TILLIT TIL ENHVER PART OM ETHVERT INNHOLD INNHENTET GJENNOM BRUK AV NETTSTEDET ELLER SOM OPPSTÅR I FORVBINDELSE MED FEIL ELLER UTELATELSER AV ELLER FORSINKELSER I OVERFØRINGEN AV, INFORMASJONEN TIL ELLER FRA BRUKEREN, AVBRYTELSER I TELEKOMMUNIKASJKONSOPPKOBLINGENE TIL NETTSTEDET, VIRUS ELLER TAP AV DATA, ENTEN FORÅRSAKET HELT ELLER DELVIS AV UAKTSOMHET, FORCE MAJEUR, KRIG, TERRORISME, SVIKT I TELEKOMMUNIKASJONER, TYVERI ELLER DESTRUKSJON AV, ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL NETTSTEDET ELLER RELATERTE OPPLYSNINGER ELLER PROGRAMMER.
Ovennevnte unntak og begrensninger er ikke gyldige i jurisdiksjoner som ikke tillater slike unntak.
Erstatning
Dersom du bryter noen vilkår eller betingelser i denne Avtalen, samtykker du i å forsvare og holde Amgen, dets ledere, direktører, ansatte, representanter og lisensinnehavere skadesløse fra ethvert og alt ansvar, inkludert kostnader, utgifter og advokathonorar som følger eller er relatert til din overtredelse.
Henvendelser fra brukere
Visse områder på dette nettstedet gjør det mulig for deg å sende inn e-poster og på annen måte gi tilbakemelding og informasjon til Amgen.
Du samtykker at ved innsending av innhold:
  • at, dersom du er helsepersonell, ikke vil sende inn noen opplysninger som direkte kan identifisere en pasient eller opplysninger som du ikke har det nødvendige samtykke eller godkjenning til å fremlegge;
  • du skal bare sende inn innhold som er i overensstemmelse med gjeldende lovverk og vil ikke sende inn innhold som er grovt, ærekrenkende, usømmelig, krenkende, truende, gjentagende eller på annen måte upassende eller som inneholder virus eller annen programvare som kan gi uønsket påvirkning av en annens datamaskin;
  • du er innforstått og samtykker i at slikt innhold som sendes inn til en side for tilbakemeldinger vil bli ansett som ikke-konfidensiell; og
  • du gir Amgen den ugjenkallelige retten til å bruke, kopiere, modifisere, publisere, utføre, overføre og vise slik innhold via ethvert medium i overensstemmelse med denne Avtalen, og som tillatt i loven gi avkall på alle moralske rettigheter du måtte ha i slikt innhold. I henhold til alt gjeldende lovverk skal Amgen ha full frihet til å bruke slikt innhold, inkludert alle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker i slikt innhold, uansett årsak.
Varemerker
Varemerker, logoer og tjenestemerker (kollektivt, “Varemerker”) som vises på dette nettstedet er registrerte og uregistrerte varemerker som tilhører Amgen og andre. Ingen ting som forefinnes på dette nettstedet skal fortolkes som innvilget, implisitt, ved avskjæring eller på annen måte, enhver lisens eller rett til Varemerkene. Ikke godkjent bruk at et Varemerke kan være en overtredelse av gjeldende lovverk.
Opphavsrett
Dette nettstedet er beskyttet av lover om opphavsrett. Unntatt til din informative, personlige, ikke-kommersielle bruk som er godkjent ovenfor kan du ikke modifisere, reprodusere eller distribuere design eller layout av nettstedet eller enkelte avsnitt av design eller layout av nettstedet eller Amgens logoer uten skriftlig tillatelse fra Amgen.
Opplysninger, nyheter og pressemeldinger
Dette nettstedet kan inneholde opplysninger, nyheter og/eller pressemeldinger om Amgen. Selv om disse opplysningene ble ansett som nøyaktige på datoen for klargjøring, fraskriver Amgen seg ethvert ansvar og enhver forpliktelse til å oppdatere slike opplysninger, nyheter og pressemeldinger. Opplysninger om andre selskaper enn Amgen som finnes i nyheter, pressemeldinger og på annen måte, bør ikke bli stolt på som at de er gitt eller støttet av Amgen.
Lenker
Dette nettstedet til Amgen kan inneholder lenker til nettsteder som drives av andre aktører. De lenkede nettstedene er utenfor Amgens kontroll, og Amgen er ikke ansvarlig for tilgjengelig innhold på noen av de andre nettstedene som er lenket på dette nettstedet. Slike lenker medfører ikke Amgens støtte av materiell på andre steder, og Amgen fraskriver seg alt ansvar med tanke på din tilgang til slike lenkede nettsteder. Amgen gir lenker til andre steder på Internett som en fordel for brukerne, og tilgang til alle andre steder på Internett som er lenket til dette nettstedet er på egen risiko.
Med mindre annet er nevnt i en skriftlig avtale mellom deg og Amgen, må du følge Amgens retningslinjer for lenker som følger: (i) enhver lenke til et Amgen nettsted må kun være en tekstlenke som er tydelig merket "Amgen NETTSTED," (ii) utseendet, plasseringen og andre aspekter av lenken må ikke være slik at de skader eller utvanner den merverdien som er forbundet med Amgens navn og varemerker, (iii) lenken må “peke” på roten av domenet på Amgens nettsted og ikke på andre sider på nettstedet, (iv) utseendet, plasseringen og andre attributter til lenken må ikke skape det falske inntrykket at din organisasjon eller enhet er sponset av, samarbeider med eller er forbundet med Amgen, (v) når lenken velges av en bruker, skal lenken vise nettstedet i fullskjerm og ikke inne i en “ramme” på det lekende nettstedet (vi) Amgen forbeholder seg retten til å tilbakekalle samtykket til lenken når som helst og etter eget forgodtbefinnende.
Sikkerhet
Dette nettstedet kan kreve at du registrerer deg eller skaffer et passord før du får tilgang til nettstedet eller visse tjenester som er tilgjengelig på nettstedet. Du er selv ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten av dine registreringsopplysninger og passord og for all bruk av dine passord, enten de er godkjent av deg eller ikke.
Beliggenhet, gjeldende lov
Dette nettstedet blir drevet av Amgen. Lovverket i Norge skal styre disse vilkårene og betingelsene, uten referanse til valg av lovparagrafer. Ethvert krav eller tvist som oppstår eller er relatert til denne Avtalen skal gjenstand for eksklusiv jurisdiksjon i domstolen i Oslo.
Amgen innestår på ingen måte for at opplysningene på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor Europa, og tilgang til dette nettstedet fra områder der innholdet av dette nettstedet kan være ulovlig er forbudt. De som velger å få tilgang til dette nettstedet fra andre steder gjør det på eget initiativ og er selv ansvarlige for etterlevelse av gjeldende lokalt lovverk.
Overtredelser og ytterligere retningslinjer
Amgen forbeholder seg retten til å bruke alle tilgjengelige midler mort overtredelse av denne Avtalen, inkludert retten til å blokkere tilgang fra en spesiell Internettadresse til nettstedet.
Bruk av informasjon
Amgen forbeholder seg retten, og du gir godkjenning til at Amgen kan bruke og overføre alle opplysninger om din bruk av dette nettstedet og alle opplysninger du har gitt på en måte som er i overensstemmelse med denne Avtalen, våre retningslinjer for personvern samt gjeldende lov.
Vi oppfordrer deg til å lese vår Personvernerklæring..
Verdipapirloven
Dette nettstedet kan omfatte utsagn angående Amgens drift, fremtidsutsikter, strategier, finansielle situasjon, fremtidig økonomisk situasjon og etterspørsel etter Amgens produkter og tjenester samt intensjoner, planer og målsettinger som er fremtidsrettede utsagn. Disse utsagnene er basert på en rekke antagelser og beregninger som er gjenstand for betydelig usikkerhet, og mange av disse er utenfor vår kontroll. Når de brukes på dette nettstedet, er ord som “forutser”, “forventer”, “tror”, “beregner”, “søker”, “planlegger”, “har til hensikt” og lignende uttrykk ment til å identifisere fremtidsrettede utsagn som er utformet for å være innenfor sikkerhetslovens trygge havn for fremtidsrettede utsagn. Nettstedet og opplysningene som ligger på nettstedet utgjør ikke et tilbud eller en anmodning om et tilbud om salg av noen verdipapirer. Ingen av opplysningene som finnes heri er ment til å være, og skal heller ikke anses for å være innlemmet i noen av Amgens søknader eller dokumenter, basert på verdipapirer.
Spørsmål
Dersom du har noen spørsmål om denne avtalen, kan du kontakte Amgen på +47 23 30 80 00. For alle andre forespørsler, kan du kontakte oss via det relevante nettstedet for produkter eller det lokale Amgen-nettstedet.
©2017 Amgen. Alle rettigheter forbeholdt.

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell